Индивидуални годишни финансови отчети:
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2015 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2016 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2017 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК – 2017 г.
Декларация за корпоративно управление – 2017 г.
Форми на КФН за годишни финансови отчети за 2017 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2018 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2019 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2020 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2021 г. – pdf версия
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2021 г. – xhtml версия
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2022 г. – xhtml версия
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2023 г.
 

Консолидирани годишни финансови отчети:
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2015 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2016 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2017 г.
Декларация за корпоративно управление 2017 г.
Декларации на представляващите Финанс секюрити груп АД
Консолидационни форми на КФН за 2017 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2018 г. – част 1
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2018 г. – част 2
Декларация г-н Георгиев
Декларация г-н Михайлов
Декларация корпоративно управление
Консолидационни форми на КФН за 2018 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2019 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2020 г. – част 1
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2020 г. – част 2
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2021 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2022 г.

Междинни финансови отчети:
Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

Консолидирани междинни финансови отчети:
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2022 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.