Законна лихва (мораторна) е лихвата, която се дължи поради забавено изпълнение на парично задължение. Разликата между договорената и законната лихва, е че договорената лихва е възнаграждение (чл. 240 ЗЗД), което заемателят плаща на заемодателя за ползването на парите или заместими вещите, а законната – обезщетение за претърпени вреди (чл. 86 ЗЗД).

Размерът на законната лихва е определен в ПМС № 72/08.04.94 г. (ДВ, бр. 33 от 1994 г.). Постановлението се отнася за лихвата по чл. 86, ал. 1 ЗЗД и предвид дължимото обезщетение при забава за издължаване, а не за определяне на лихвата по договорно правоотношение. През 2012 г. ПМС № 72/08.04.94 г. бе отменено и законната лихва се определя съгласно правилата дадени в ПМС № 100/29.05.13 г. С Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. отново се промени реда за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения (Обн., ДВ, бр. 106 от 23. 12. 2014 г.)

Определянето на размера на законната лихва за просрочени задължения е в зависимост от това дали задължението е в лева, евро или друга валута. Дневният размер се изчислява на база 1/360 част от законната лихва за забава за периода. По-долу са дадени текстовете на двете постановления.

Всеки длъжник следва да знае и разбира, че върху главницата на неговото задължение се начислява законна лихва, когато  е направен дългът му съдебен (изваден е изпълнителен лист с посочена дата от която започва да се изчислява законната лихва). Когато длъжника е само в просрочие и все още дългът му не е направен съдебен, лихвата за просрочие се изчислява съгласно договорните условия под които се е подписал.

Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
(Обн., ДВ, бр. 106 от 23. 12. 2014 г.)
В сила от 1 януари 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен.
(1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.
(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен по ал. 1.
(3) Лихвеният процент по ал. 1 в сила от 1 януари на текущата година e приложим за първото полугодие на съответната година, а лихвеният процент в сила от 1 юли e приложим за второто полугодие.

Допълнителна разпоредба
§ 1. Постановлението въвежда изисквания на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OB, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановление № 100 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (ДВ, бр. 42 от 2012 г.) се отменя.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ И ВЪВ ВАЛУТА

В сила от 01.07.2012 г. Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва:

1. за задължения в левове – основният лихвен процент на Българската народна банка, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;

2. за задължения в евро – лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции по рефинансиране, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;

3. за задължения в други валути – едномесечният Либор за съответния вид валута, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента; за валути, за които не се котира Либор, се прилага лихвеният процент по т. 2.

(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в ал. 1.

(3) Лихвените проценти по ал. 1, в сила от 1 януари на текущата година, са приложими за първото полугодие на съответната година, а лихвените проценти, в сила от 1 юли, са приложими за второто полугодие.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 72 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (обн., ДВ, бр. 33 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1995 г. и бр. 15 от 2000 г.).

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 8 АПРИЛ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ И ВЪВ ВАЛУТА

Обн. ДВ. бр.33 от 19 Април 1994г., изм. ДВ. бр.74 от 22 Август 1995г., изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2000г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

Член единствен. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 15 от 2000 г.) Определя от 1 септември 1994 г. годишен размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва:
1. в левове – основният лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта;
2. в конвертируема валута – тримесечният Либор за съответния вид валута плюс 10 пункта.
(2) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2000 г.) Дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в ал. 1.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Предишен Параграф единствен – ДВ, бр. 74 от 1995 г.) Това постановление се издава на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и отменя Разпореждане № 1238 на Министерския съвет от 1951 г. за определяне на максималния процент на договорните лихви (обн., Изв., бр. 52 от 1952 г.; изм., ДВ, бр. 6 от 1991 г.).

§ 2. (Нов – ДВ, бр. 74 от 1995 г.) За заварените към 1 септември 1994 г. просрочени задължения в конвертируема валута годишният размер на законната лихва е равен на лихвата по годишния депозит на обслужващата банка на длъжника за съответния вид конвертируема валута, в която се води задължението.