Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработват с тяхно съгласие.
Ръководството на ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД, е осигурило съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата, чиито лични данни ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
В съответствие с Общия регламент е създадена политика за защита на данните и други административни документи за да се гарантира спазването на законодателството уреждащо материята за защита на данните. По-долу могат да се изтеглят съответни документи касаещи защитата на данни.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ) ОТНОСНО СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)
ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
ПРОЦЕДУРА ПО ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ
ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ