Магазин 3 гр. Търговище 19.5 кв.м.

Магазин 3 с идентификатор 73626.507.570.4.18, на кота 0,00, състоящ се от търговска зала и сервизно помещение със ЗП 19,5 кв.м., заедно с 1,8% ид.ч. От общите части на сградата

Tagged with →  
Share →