ПРОДАДЕН – Къща с. Кошава и двор 3 дка

Двуетажна жилищна сграда с право на строеж върху дворно място с площ 3330 кв.м. Първият етаж е с площ от 88 кв.м. и се състои от дневна, трапезария, кухменски бокс, входно антре, тераса и сервизно помещение. Вторият етаж е също със застроена площ от 88 кв.м. и се състои от две спални, хол, коридор и тераса. Таванският етаж се състои от стая и тераса. Гаражът и мазето са в подземен етаж (Поземлен имот № 491/четиристотин деветдесет и едно/ в квартал 58/петдесет и осем/ по кадастриалния план на с. Кошава, общ. Видин, целият с площ по скица от около 3 330 кв.м. /теи хиляди триста и тридесет кв.м./, за за който по регулационния план на село Кошава сеа отредени парцел УПИ VIII – 491, парцел /УПИ/ IX – 491, парцел /УПИ/X – 491 и парцел/УПИ/XI – 491, всички в квартал 58, акто част от поземлен имот № 491 е идентичен с имот планоснимачен № 363 урегулиран парцел VII – 363 в кв. 64 по стар план на селото, ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ от 88 /осемдесет и осем кв.м./ , състояща се от подземен етаж – гараж и мазе, първи етаж – дневна, трапезария, кухменски бокс, входно антре, тераса и сервизно помещение и втори етаж – две спални, хол, коридор и тераса, при съседи на поземления имот: от юг и запад – улици, от север – ПИ № 492 и ПИ № 496 и от изток – ПИ № 498 в кв.58 по п-лана с. Кошава, общ. Видин)

Tagged with →  
Share →