ПРОДАДЕН – Къща гр. Елена

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 338 кв. м. по плана на гр. Елена заедно с построените в този поземлен имот жилищна сграда, второстепенна сграда, подобрения и трайни насаждения.

Tagged with →  
Share →