Частен Съдебен Изпълнител Ивайло Илиев – рег.н. 735 Район на действие:Габрово, тел за връзка: 0бб/990022, 066/992525, 066/990552,066/990599 Факс: 06б/992559 Изп.дело N 20127350400154

В периода от 23.11.2014 г. до 23.12.2014 г. от 9.00 до 17.00 часа включително ще се проведе в сградата на Габровски районен съд, Съдебно — изпълнителна служба, публична продан на следната движима вещ:
Многооперационна машина BRЕ МА модел GLR-P, година на производство 2002 г. — липсва компютъра със софтуера за управление. Начална цена 7 000 лева.
Движимата вещ е предмет на принудително изпълнение по изп.д. № 20127350400154 срещу БУЛСОРС ООД с ЕИК/БУЛСТАТ 107519041 с адрес гр. Габрово – ул. Бяла Река № 107.

Телефон за контакт Красимир Петров директор клон Габрово ЦКБ АД – тел. 0889934696.

За условията на проданта, както и огледи може да се обаждате на Красимир Петров или в офиса на ЧСИ Ивайло Илиев.

Share →