Финанс секюрити груп АД е дружество специализирано в управление на дялови участия. През годините активно се придобиваха и продаваха дружества специализирани във финансовия, автомобилния и спомагателен застрахователен сектор. В заложената дългосрочна бизнес стратегията на Групата, дейността е основно фокусирана в управление на дружествата от Групата, както и продължаване на търсене на изгодни инвестиции в закупуване на нови дялове в дружества в насока лизингова или авто-дилърска дейност. При управление на дружествата основна цел продължава да бъде повишаване на финансовият им резултат и подобряване на ликвидността им. Приоритет в управлението е създадените пазарни позиции да бъдат задържани и разширявани, при повишаване на рентабилността и качеството на предлаганите услуги.
Част от Групата са били дружества като Чефин риъл естейт България ЕООД, Хотел Мурсалица ЕАД и други. По-долу са представени основните дружества в Групата на Финанс секюрити груп АД.

ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ

Финанс Инфо Асистанс е еднолично дружество с ограничена отговорност с ЕИК 130997190. Регистрирано е в Република България със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Врабча № 8. Дружеството е регистрирано като финансова институция под № BGR00262 в Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции, воден при Българска Народна Банка.
Финанс Инфо Асистанс ЕООД е специализирано в събиране на вземания от физически и юридически лица. Изградения екип е специализиран в събиране на вземания чрез извънсъдебни и съдебни способи. Портфейла от вземания е над 50 мил.лева.
Лизинг Финанс ЕАД е регистрирано на 27 декември 2004 г. по ф.д. № 13716/2004 г. с първоначално наименование Пиреос Лизинг България АД.
Дружеството е част от Групата считано от 03 август 2016 г., когато по партидата на дружеството в Търговския регистър е вписан като едноличен собственик на капитала – Финанс Инфо Асистанс ЕООД
Дружеството има седалище и адрес на управление – гр. София, район Оборище, ул. Г.С.Раковски № 103.
Предметът на дейност на Дружеството е лизингова дейност: финансов лизинг, издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други).
Дружеството е регистрирано като финансова институция по чл. 3а от ЗКИ и е вписано в регистъра на БНБ за финансовите институции под рег. номер BGR00181, въз основа на Заповед на БНБ с № БНБ-61708/03.07.2015г.
Сарк Груп ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговският регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103870388, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 279А и няма регистрирани клонове в страна и чужбина.
Осъществяваната от „Сарк груп” ЕООД основна дейност е в две направления:
• Частна охранителна дейност.
Дружеството има сключени договори за охрана с редица юридически лица с предмет на дейност техническа и въоръжена физическа охрана на лица от управителните и надзорни органи на клиентите.
• Спомагателна дейност в областта на застраховането.
В допълнение към основната си дейност, „Сарк груп” ЕООД се развива и в областта на огледите и заснеманията на пътни превозни средства за които са сключени застраховки „Каско”. За целта са създадени и функционират собствени обекти в градовете София, Варна и Бургас, а отделно са сключени договори за поръчка с подизпълнители за над 50 пункта на територията на цялата страна.
Частната охранителна дейност на дружеството се осъществява под лиценционен режим за което дружеството притежава следните лицензи:
• Лиценз за частна охранителна дейност – лична охрана на физически лица;
• Лиценз за частна охранителна дейност – охрана на ценни пратки и товари;
• Лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна подвижна мрежа;
• Национален лиценз за охрана на имущество на физически и юридически лица;
• Лиценз за охрана на мероприятия за област София – град.

АРМИ ГРУП е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано към Агенция по вписванията с ЕИК 103782041. Дружество е регистрирано в Република България със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85, б. “З“, вх. А, ет. 4 /надпартерен/, ал. А9.
Дружеството е част от Групата с вписване на придобиването на 18.01.2017г. в Търговския регистър.
Дружеството е регистрирано в България с основна дейност посредничество и представителство при сключване и изпълнение на застрахователни и презастрахователни договори, като упражнява дейност като застрахователен брокер на база решение на КФН и е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от ЗКФН.

Фиско Груп е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано към Агенция по вписванията с ЕИК 130505842 със седалище, адрес на управление и кореспонденция гр. София, ул. Врабча № 8.
Основната дейност е предоставяне на услуги по събиране на вземания чрез телефонен и фийлд колектинг.

Част от Групата са и други дружества с обща търговска дейност, с които може да се запознаете от консолидирания отчет на Групата

ПЕРСОНАЛ
Като отговорен работодател, ръководството е пряко ангажирано за състоянието и качеството на човешкият ресурс, с който разполага, като основен фактор за развитие и залага на развитието и професионалната подготовка на персонала чрез различни способи – обучения, бонуси и други практики, насърчаваща изискваното пълно внимание и работоспособност от персонала на дъщерните дружества. Персонала в новопридобитите дружества се ангажира с целите на групата дружества и мотивиран по най-добрия възможен начин.