незастроено ПИ гр. Смолян ул. „Евридика“

имот с кадастрален № 67653.96.022, с площ 1155кв.м., с предназначение – селско и начин на трайно ползване: пасище, мера

Tagged with →  
Share →