Всеки длъжник следва да знае, че при необслужване или недостатъчно по размер погасяване на задължение, задължението му нараства. Задължението се формира от главница, лихви и разноски, които се погасяват в следния ред – разноски, лихви, главница.

Лихвата в зависимост от етапа на развитие на задължението – може да е договорна, наказателна, мораторна или законна. Информация за законната лихва и реда за изчисляването и може да намерите в сайта.

Разноските са свързани със съдебни такси по изваждане на изпълнителен лист или исково производство, такси по образуване изпълнително производство и всички последващи такси свързани със запори, възбрани и други действия извършвани от Съдебния изпълнител по събиране на задължението. Към разноските се включват и юристконсултски или адвокатски възнаграждения начислени/изплатени свързани със събиране на конкретното задължение.

За да се избегне съдебната процедура, която ще натовари длъжника с разходи, които понякога може да надминат и размера на дълга, настоятелно препоръчваме длъжника да се свърже с представител на кредитора и да се постигне договореност за изплащане на задължението, без да се стига до съдебни и изпълнителни дела.

Намиране на баланса между интересите на кредитора и длъжника и избиране на вариант за погасяване на задължението, постижимо за длъжника и задоволяващо изискванията за времетраене и размер на погасителните вноски е еднакво ползотворно и за двете страни. Длъжника при доброволно плащане няма да бъде натоварван с такси и разноски свързани с дела и разходи при съдебни изпълнители, като е възможно и договораряне на анюитетни вноски при определен лихвен процент, всяка покриваща част от лихвата и главницата. Цел за Финанс инфо асистанс ЕООД е уреждане на задълженията по извънсъдебен ред, като в практиката си е сключило над 150 норатиално заверени споразумения с длъжници и още много доброволни споразумения. По този начин за длъжника и кредитора е постигната оптимална гаранция за изпълнение на задълженията и на двете страни.

Информация за размерите на примерни разноски по събиране на дълг, начина на определяне на таксите и изчисляване на законната лихва може да намерите в сайта.