По-долу са показани примерни такси и разноски, свързани със събиране на просрочено задължение, дължими от длъжника. Посочените разходи са примерни и зависят от размера на вземането, съдебната процедура, избрания начин на събиране на вземането. Всеки длъжник трябва да знае, че при издаден изпълнителен лист, върху задължението му се начислява законна лихва, а при образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител, дължи и към него съответните такси и разноски.

Примерно ЗАДЪЛЖЕНИЕ – главница 500 лева
Държавна такса за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 25 лева
Юрисконсултско възнаграждение в заповедното производство  – 100 лева

Ако длъжникът възрази се образува исково производство:
Втора държавна такса – 25 лева.
Второ юрисконсултско възнаграждение – 100 лева.
Вещо лице: 100-250 лева.
При оспорване на вещото лице: 300-600 лева.

Ако се обжалва второинстанционното решение:
Трета държавна такса – 25 лева.
Трето юрисконсултско  възнаграждение – 100 лева.

При изваждане на изпълнителен лист се образува изпълнително дело:
Такса за образуване – 20 лева + ДДС.
Такса за призоваване – 20 лева + ДДС.
Такса за пълно проучване – 50 лева + ДДС.

Освен по-горните три основни такси, могат да бъдат заплатени и следните такси, дължими от длъжника, по повод действия по събиране на задължението: Такси за запори и възбрани на движими вещи и недвижими имоти, трудово възнаграждение или възнаграждение по граждански договор, банкови сметки, автомобили, ценни книжа, вземания и т.н. Такси за опис и оценка на движими и недвижими вещи. Такси за различни справки към общини, държавни органи и учреждения свързани с имущественото и семейно положение на длъжника. Разглежданите такси са многообразни в зависимост от избрания способ за изпълнение и могат да варират в зависимост от материалният интерес, броя им и т.н. като могат да варират и от 3 лева /справка в община/ до 2000 – 3000 лева за опис и оценка на недвижим имот /тази такса се определя в зависимост от оценката на имота, т.е. таксата е пропорционална/.

Четвърто юрисконсултско възнаграждение за образуване на дело – 100 лева.
Юрисконсултско възнаграждение (пето) за водене на изпълнително дело  – 50 лева.

Освен посочените такси и разноски дължими пряко на Финанс инфо асистанс ЕООД, при образуване на изпълнително дело, длъжникът дължи и такси и разноски и към съдебният изпълнител.

Както се вижда винаги е по-добре за длъжника да постигне едно доброволно споразумяване с кредитора, за начина на погасяване на своето задължение, предвид значимите такси и разноски платими при събиране по съдебен ред.