Дворно място, находящо се в. с.Гайтанци, община Видин с площ 1000 кв. м., съставляващо поземлен имот 107 заедно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП 72 кв.м.

Tagged with →  
Share →