Къща гр. Китен 4 етажа

Недвижими имоти гр. Китен, община Приморско, област Бургас, целият на площ от 346 кв.м., адрес на поземления имот град Китен, улица “Илия Бояджиев” номер №.11 представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 37023.501.590.1, със застроена площ 223 кв.м., попадаща в гореописания поземлен имот, с предназначение – жилищна сграда, с брой етажи 4 /четири/ – 22 отделни имота.
За справка позвънете в офиса.

Tagged with →  
Share →