Индивидуални годишни финансови отчети:
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2015 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2016 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2017 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК – 2017 г.
Декларация за корпоративно управление – 2017 г.
Форми на КФН за годишни финансови отчети за 2017 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2018 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2019 г.
Индивидуален годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2020 г.
 

Консолидирани годишни финансови отчети:
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2015 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2016 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2017 г.
Декларация за корпоративно управление 2017 г.
Декларации на представляващите Финанс секюрити груп АД
Консолидационни форми на КФН за 2017 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2018 г. – част 1
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2018 г. – част 2
Декларация г-н Георгиев
Декларация г-н Михайлов
Декларация корпоративно управление
Консолидационни форми на КФН за 2018 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2019 г.
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2020 г. – част 1
Консолидиран годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор – 2020 г. – част 2

Междинни финансови отчети:
Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Консолидирани междинни финансови отчети:
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2017 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.