Финанс Секюрити Груп АД-София е емитент на облигации, чиито основни параметри са дадени по-долу. За пълна информация се запознайте с одобрения Проспект за емисията облигации и последващите изменения.

Борсов код: FSPA
ISIN код: BG2100006159
Брой облигации: 7 000
Размер на емисията: 7 000 000 EUR
Номинална стойност: 1 000 EUR
Дата на издаване: 15.05.2015
Падеж: 15.11.2024
Дата на въвеждане на търговия на БФБ: 20.11.2015
Пазар Сегмент за облигации
Купон: 6.30%
Брой плащания (годишно): 2
Лихвена конвенция: ACT/365L
Адрес Ул. Врабча 8
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 932 71 00; 932 71 43
Интернет страница www.infoassistance.eu
Медия за разкриване на информация www.x3news.com www.infostock.bg

ПРОСПЕКТ от 20 август 2015 г. на „Финанс секюрити груп“ АД за издаване на обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с обща номинална стойност 7 000 000 евро, годишна лихва 6,30 %
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 30.11.2016 г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 24.02.2017 г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 31.01.2019 г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 15.02.2019 г.