На 25.03.2024 г. Съветът на директорите на „ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП“ АД, взе решение за издаване на обикновени, безналични, обезпечени, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, облигации със следните параметри на облигационния заем:
 главница в размер на 11 000 000 (единадесет милиона) евро;
 срок – 8 години (96 месеца);
 лихва – плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + 1.00%, но не по-малко от 2.50 % и не повече от 5.50 %;
 периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
 цел на облигационния заем – Средствата, набрани от първичното частно предлагане ще бъдат използвани за придобиване на вземания; придобиване на участия в дружества; придобиване на други финансови инструменти и активи, чрез които ще се повиши финансовия резултат на емитента в средносрочен и дългосрочен план; финансиране на цялостната дейност на Емитента; погасяване на задълженията на емитента и дружествата от неговата икономическа група, както и промяната в структурата на пасивите; покриване на разходи по емитиране на облигационния заем.

С пълният текст на Уведомлението относно посоченото по-горе решение на СД на „ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП“ АД за емитиране на обезпечени облигации може да види тук – Уведомление

Емитирана облигация с ISIN BG2100006159
Финанс Секюрити Груп АД-София е емитент на облигация с ISIN BG2100006159, чиито основни параметри са дадени по-долу. За пълна информация се запознайте с одобрения Проспект за емисията облигации и последващите изменения.

Борсов код: FSPA
ISIN код: BG2100006159
Брой облигации: 7 000
Размер на емисията: 7 000 000 EUR
Номинална стойност: 1 000 EUR
Дата на издаване: 15.05.2015
Падеж: 15.11.2024
Дата на въвеждане на търговия на БФБ: 20.11.2015
Пазар Сегмент за облигации
Купон: 6.30%
Брой плащания (годишно): 2
Лихвена конвенция: ACT/365L
Адрес Ул. Врабча 8
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 932 71 00; 932 71 43
Интернет страница www.infoassistance.eu
Медия за разкриване на информация www.x3news.com www.infostock.bg

ПРОСПЕКТ от 20 август 2015 г. на „Финанс секюрити груп“ АД за издаване на обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с обща номинална стойност 7 000 000 евро, годишна лихва 6,30 %
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 30.11.2016 г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 24.02.2017 г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 31.01.2019 г.
Протокол от Общо събрание на облигационерите проведено на 15.02.2019 г.
Уведомление по чл. 100ц, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК за взето решение за обратно изкупуване на облигации с ISIN код BG2100006159
Уведомление за извършено цялостно обратно изкупуване на облигации с ISIN код BG2100006159