Контакти:
Адрес Ул. Врабча 8
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 932 71 00; 932 71 43
Интернет страница www.infoassistance.eu
Медия за разкриване на информация: www.infostock.bg

Параметри на емисията облигации издадени от Финанс секюрити груп АД:
Наименование: Финанс Секюрити Груп АД-София
Борсов код: FSPA
ISIN код: BG2100006159
Дата на издаване: 15.05.2015
Падеж: 15.11.2024
Дата на въвеждане на търговия на БФБ-София АД: 20-11-2015
Пазар: Сегмент за облигации
Размер на емисията: 7 000 000 EUR
Номинална стойност: 1 000 EUR
Брой ценни книжа: 7 000
Купон: 6.30%
Брой плащания (годишно): 2
Лихвена конвенция: ACT/365L

Информация относно емисия облигации издадени от Финанс секюрити груп АД:
08.03.2017 г.
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 10/06.03.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 19, ал. 3 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД, на основание чл. 31, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ-София АД, емисия облигации, както следва:
– Емитент: Финанс Секюрити Груп АД-София;
– ISIN код на емисията: BG2100006159;
– Дата на падеж: 15.11.2024 г.;
– Крайна дата за търговия: 08.11.2024 г.;
– Период на амортизационните плащания: 6-месечен, на датите на последните 7 лихвени плащания, както следва:
15.11.2021 г. – 1 000 000 евро;
15.05.2022 г. – 1 000 000 евро;
15.11.2022 г. – 1 000 000 евро;
15.05.2023 г. – 1 000 000 евро;
15.11.2023 г. – 1 000 000 евро;
15.05.2024 г. – 1 000 000 евро;
15.11.2024 г. – 1 000 000 евро.
– Период на лихвените плащания: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
15.05.2017 г., 15.11.2017 г., 15.05.2018 г., 15.11.2018 г., 15.05.2019 г., 15.11.2019 г., 15.05.2020 г., 15.11.2020 г., 15.05.2021 г., 15.11.2021 г., 15.05.2022 г., 15.11.2022 г., 15.05.2023 г., 15.11.2023 г., 15.05.2024 г., 15.11.2024 г.
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено и главнично плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и главнично плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
– Дата на отразяване на промените в параметрите: 08.03.2017 г.

24.02.2017 г.
На проведено на 24.02.2017 г. ОСO от емисия облигации с ISIN код BG2100006159 издадени от Финанс Секюрити Груп АД (FSPA) са взети следните решения:
Приема решение за промени в условията на облигационния заем, както следва:
1. Удължава срока на емисията с 30 месеца, считано от 15.05.2022 г. до 15.11.2024 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 15.11.2024 г.
2. Главничните плащания по облигационната емисия се променят, както следва:
По 1 000 000 EUR, платими на всяко шестмесечие, считано от 15.11.2021 г. до пълния падеж на емисията на 15.11.2024 г.
3. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания (два пъти годишно – на шест месеца до падежа на облигационния заем), са приложими съответно и без промяна през периода, с който се удължава срока облигационната емисия.
Протоколът от ОСO на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата