Административна сграда двуетажна и кантар Дунавци 135 кв.м.

гр. Дунавци, общ. Видин. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI в кв. 115 по плана на гр. Дунавци, целият с площ от 1054 кв.м., ведно с построените в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И КАНТАР, със застроена площ от 135 кв.м. и НАВЕС със застроена площ от 81 кв.м.

Tagged with →  
Share →