Право на собственост на ПИ № 132 в кв.5 по плана на с. Буковец с площ от 994 кв.м., ведно с двуетажна масивна жилищна сграда ЗП 45 кв.м.

Tagged with →  
Share →