гр. Самоков, кв. „Самоково“, бл. 12, ет. 4, ап. № 10 с площ от 88.31 кв.м., застроена площ 101.27 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и други сервизни помещения, ведно с Мазе 16, с площ от 4 кв.м., ведно с 4.76 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построен жилищния блок.

Tagged with →  
Share →