Гр. Габрово, ул.“Никола Войновски“ № 101, Поземлен имот с площ 1637 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект с построени в него МАСИВНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с частични стоманобетонни елементи със ЗП 487 кв.м – състояща се от дърводелска работилница, складово стопанство и авторемонтна работилница, НАВЕС представляващ склад за строителни материали и хранилище за смазочни материали с площ 116 кв.м., МАСИВНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с частични стоманобетонни елементи с ЗП 25 кв.м., МАСИВНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с частични стоманобетонни елементи с ЗП 17 кв.м.

Share →