Финанс Инфо Асистанс ЕООД
ИН: 130997190
ИН по ЗДДС: BG130997190
Адрес:
1000, гр. София
ул. „Врабча“ № 8
тел.: +3592 932 7100
е-mail: office@infoassistance.eu
Банкова сметка в ЛЕВА
Банка: ЦКБ АД
IBAN: BG82CECB97901003328004
BIC: CECBBGSF
Банкова сметка в ЕВРО
Банка: ЦКБ АД
IBAN: BG48CECB97901403328001
BIC: CECBBGSF

Финанс Инфо Асистанс ЕООД е вписан при Комисията за защита на личните данни с Удостоверение номер 1168 като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри.

Финанс инфо асистанс ЕООД с Удостоверение номер BGR00262 издадено от Българска народна банка на основание чл. 3а, ал. 1 от Закона за кредитните институции и чл. 7, ал. 2 от Наредба 26 от 23 април 2009 на БНБ и Заповед N РД 22-2310/24.10.2011 г. на подуправителя на БНБ ръководещ управление „Банков надзор“ е вписано като финансова интитуция в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

Със заповед БНБ-52008/29-05-2015 на подуправителя на БНБ ръководещ управление „Банков надзор“ дружеството „Финанс инфо асистанс“ ЕООД е пререгистрирано в регистъра на финансовите институции по л. 3а, ал. 1 от Закона за кредитните институции под рег. номер BGR00262.