ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.508.205, находящ се в гр. Несебър, област Бургас, по кадастралната карата, одобрена със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на изп. директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1662/27.11.2007г. на Началника на СК – Бургас, с адрес ул. „Несебър” № 1, на площ 1 308 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: имот за курортно – рекреационен обект, в едно с изградената в имота сграда с идентификатор 51500.508.205.1, представляваща „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ХИГУРГИЯ И СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР”, построена съгласно заповед на МРРБ № РД-02-14-907/14.11.2006г., издадено Разрешение за строеж № 39/09.03.2007г. и одобрени проекти от 20.02.2007г. на Община Несебър, на площ, съгласно скица,: 503 кв.м. и разгърната застроена площ от 1960 кв.м., на четири етажа, с предназначение „здравно заведение”

Болницата е изцяло оборудвана, както може да се види от снимките. Пълен опис на движимите вещи при запитване.

Share →