Недвижим имот, гр. Бургас, улица „Цар Самуил” № 60 /”Гладстон” № 93/, представляващ МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ № 5, находящ се на партерния етаж, кота +0.00, с обща площ от 99.71 кв.м., от които застроена площ 90.45 кв.м. и 9.26 кв.м. идеални части от общите части на сградата, състоящ се от: търговска зала и тоалетна, ведно с 3.477 % процента идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата.

Tagged with →  
Share →