О Б Я В Л Е Н И Е

“ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД, с ЕИК 130997190, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Оборище”, ул.“Врабча” № 8, представлявано от Управителя – Димитър Пламенов Михайлов, ЕГН 7706101589, в качеството си на заложен кредитор и съгласно чл. 32, ал. 4, във вр. с чл. 37 от ЗОЗ, ще извърши продажба на следното заложено в негова полза имущество, а именно:

І. Ексцентър преса ПЕ 25 Е, инв. № 9;

/произведена през 1985 г., като системата за автоматично смазване е произведена в Германия/

Местонахождение на вещта – гр. Габрово;

Цена – 1 464 лв. /пазарна стойност по оценка на лицензиран оценител/

ІІ. Преса хидравлична автомат за сечене на капачки, инв. № 8;

Местонахождение на вещта – гр. Габрово

Цена – 500 лв. /пазарна стойност по оценка на лицензиран оценител/

Година на производство – 2002 г.

ІІІ. Машина за боядисване PRIMA, инв. № 7;

Произведена от фирма WAGNER в Швейцария 2005 г. – машината е добре съхранена, без видими дефекти.

Местонахождение на вещта – гр. Габрово;

Цена – 2 166 лв. /пазарна стойност по оценка на лицензиран оценител/

ІV. Камера за електростатично покритие, сер. № 1131;

Местонахождение на вещта – гр. Габрово;

Цена – 2 500 лв.

V. Камера за изпичане, инв. № 9 – предназначена за изпичане и сушене на прахово боядисани метални изделия /метална рамка, 10 бр. термоизолирани панели и 30 бр. неупотребявани нагреватели по 3 кW и с дължина 4 м./

Местонахождение на вещта – гр. Габрово;

Цена – 940 лв. /пазарна стойност по оценка на лицензиран оценител/

Продажбата ще се извърши в периода 20.06.2013 г. – 20.07.2013г.

Срокът на продажбата се удължава до 10.08.2013 г.

Оферти се изпращат на адрес: гр. София, ул. Врабча № 8, на вниманието на г – н Димитър Михайлов. Офертата трябва да съдържа: цена – не по – ниска от обявената; име на купувача, тел и e- mail за обратна връзка;

Купувача дал най – висока цена, ще бъде уведомен до 30.07.2013г.

Купувачът дал най-висока цена ще бъде уведомен до 13.08.2013 г.

Сумите от продажбите се превеждат в тридневен срок от уведомяването на купувача по сметка на депозитаря – Никола Петров Стоилов в „ЦКБ“ АД – клон Химимпорт, с IBAN – BG 31 CECB 9790 1003 9266 0V, BIC – CECBBGSF.

Не се внася задатък.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Стоя Асланска, тел. 02/9327 102, e – mail – s.aslanska@abv.bg. Огледи могат да се извършват след предварително уговорен ден и час.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ПО-ДОЛНИТЕ ЛИНКОВЕ

Доклад за пазарна оценка

Оценка 

Снимки на ДМА-тата

 

Tagged with →  
Share →