Двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 168,50 кв.м. и полезна площ 134,80 кв.м., построенана на основание договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя в УПИ ХХ – 58 по плана на с. Зимница, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, с площ на УПИ от 524 кв. м.

MAGL1

Share →