„Финанс секюрити груп“ АД се специализира в управлението на дяловите си участия в дъщерните предприятия, като това е свързано освен с текущото управление на дейността им, така и с търсене на нови възможности за развитие чрез закупуване или продаване на дялове и участия.
От създаването си дружеството или неговите дъщерни дружества закупиха няколко предприятия основно специализирани във финансовия, застрахователния и автомобилния бизнес.

В средата на 2016 г. „Финанс инфо асистанс“ ЕООД след получаване на разрешение за концентрация между предприятия от Комисия за защита на конкуренцията се придоби едноличен контрол върху “Пиреос лизинг“ ЕАД. На 03 август 2016 г. в ТР е вписана и промяна в наименованието на Дружеството на „Лизинг Финанс“ ЕАД.

В края на 2016 г., „Финанс инфо асистанс“ ЕООД закупи дългогодишния застрахователен брокер „Арми груп“ ЕООД. Целта бе постигане на синергия и увеличаване на доходността в групата свързана и с придобиването на лизинговото дружество „Лизинг финанс“ ЕАД.

През 2017 г. след получаване на Решение № 693 на Комисия за защита на конкуренцията с което се разреши концентрацията между предприятия се придоби едноличен контрол върху “Ти Би Ай Рент” ЕАД от страна на „Лизинг финанс“ ЕАД. Сделката се финализира и вписа на 11.07.2017 в Търговския регистър. На същата дата се вписа и промяна в наименованието на дружеството на „М Рент“ ЕАД.

През 2018 г. се учредиха две нови дружества в Групата „Финанс асистанс мениджмънт“ АДСИЦ и „Скай пей“ АД. Целите на групата е покриване на всички финансови услуги от дружествата в Групата, като двете новоучредени дружества ще работят в сверата на събиране на вземания и отпускане на бързи кредити.

Дружеството продължава да търси подходящи инвестиции в посочените сектори, като същевременно продължава да развива дейността на дружествата в Групата.