Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработват с тяхно съгласие.
Ръководството на ФИСКО ГРУП ЕООД, е осигурило съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни ФИСКО ГРУПЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
В съответствие с Общия регламент е създадена политика за защита на данните и други административни документи за да се гарантира спазването на законодателството уреждащо материята за защита на данните. По-долу могат да се изтеглят съответни документи касаещи защитата на данни.

ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ПО ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СУБЕКТ/СУБЕКТИ НА ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ
ПРОЦЕДУРА ПО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ