ПРОДАДЕН – Незастроен ПИ гр. Смолян м. „Кралев дол“

имот с кадастрален № 67653.96.022, с площ 906 кв.м., с предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – територии, заети от населени места

Tagged with →  
Share →