Къща с. Доспей 3 и 4 етажи от 4 къща и 1/2 от УПИ

½ /една втора/идеална част от Урегулиран Поземлен Имотс площ по скица от 479 кв.м., с предназначение: Урбанизирана територия, при съседии граници на имота: имоти № 43, № 311, № 18 и № 38

– Жилище, Апартамент, заемащо целия Трети етаж от масивна четириетажна жилищна сграда, който трети етаж със застроена площ от 171.77 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда, ведно със съответните идеални части от общи части на сградата;
– Жилище, Апартамент, заемащо целия Четвърти етаж от масивна четириетажна сграда, който четвърти етаж е със застроена площ от 167.15 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда, ведно със съответните идеални части от общи части на сградата.

dosp4

dosp3

dosp2

dosp1

Tagged with →  
Share →