Къща с. Говедарци 50 кв.м.

Поземлен имот с площ 530 квадратни метра, с с адрес: с.Говедарци, ул.93-а, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване : Ниско застрояване /до 10 м/, а построените в него сгради със застроена площ от 50 /петдесет/квадратни метра, брой етажи 2 /два/, с предназначение : Жилищна сграда-еднофамилна и сграда със застроена площ 19 /деветнадест/ квадратни метра, брой етажи 1/един/, с предназначение :Селскостопанска сграда. Къщата със сравнително добри основи, но като архиктектурно строение не е съобразена със височина и разположение на стаите.

Digital Camera

Digital Camera

Digital Camera

Digital Camera

Tagged with →  
Share →