Integracia

Интергацията на дейността – основно предимство спрямо нашите конкуренти

  • Комбиниране на два коренно различни подхода в името на една и съща цел, а именно, събиране на портфейли от проблемни вземания.

От една страна Фиско Груп ЕООД осъществява кореспонденция, разговори, срещи и посещения на длъжници, без да се ограничава само до един от подходите. От друга страна  Финанс Инфо Асистанс ЕООД разполага с юридическите ресурси, необходими за воденето на изпълнителни дела, в случай, че задълженията не могат да бъдат събрани извънсъдебно.

  • Двете компании разполагат с интегриран съвременен софтуер и телекомуникационни средства разработени специално за нуждите на колекторската и юридичеката им дейност.
  • Интеграцията на  дейността  позволява гъвкави решения  съобразно спецификата  на конкретн

Вторичните ефекти от дейността са:

  • Подобрява се информираността на клиентите относно продуктите на търговската компания, относно направените от тях просрочия, как и кога са формирани те, как и къде могат да бъдат издължени.
  • Събира се информация от клиентите на търговската компания относно причините за просрочието, удовлетвореността или недоволството от предоставените им продукти и услуги, реакциите на клиентите в следствие  контакта с тях и др.
  • Подновява се базата данни с координати на клиентите и лицата за контакт, заменят се невалидните адреси и телефони с актуални, получената информация се обобщава и се предоставя за нуждите на търговската компания.