Finance Info Assistanve 2Финанс Инфо Асистанс ЕООД и неговите дъщерни дружества предоставя целият пакет услуги свързани със събиране на просрочени вземания – правни действия, телефонен кълектинг и посещения на длъжници.

Дружеството предоставя закупуване (цедиране) на вземания или пакет от вземания, висококвалифицирани правни услуги и консултации основно в заповедното и изпълнително производство свързано със събиране на просрочени вземания.

В дейността си работи чрез договори за цесия, факторинг, форфейтинг, управление на дългови портфейли, изкупуване и преструктуриране на губещи бизнеси, финансов инженеринг.