Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработват с тяхно съгласие.
Ръководството на ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД, е осигурило съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
В съответствие с Общия регламент е създадена политика за защита на данните и други административни документи за да се гарантира спазването на законодателството уреждащо материята за защита на данните. По-долу могат да се изтеглят съответни документи касаещи защитата на данни.

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
ОБРАЗЕЦ НА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СУБЕКТ/СУБЕКТИ НА ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА ОТ СУБЕКТИТЕ
ПРОЦЕДУРА ПО ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ПО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ